ALGEMENE VOORWAARDEN


Cobedo bvba verder genoemd als opdrachtnemer

§1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing die hieronder zijn vermeld.

§2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

§3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

§4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

§5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

§6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

§7. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsrente verschuldigd, ten belope van 10 % per jaar op het factuur bedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro.

§8. In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50 Euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.

§9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting. Indien wij overgaan tot het leveren van goederen dient het volledige vooropgesteld verkoopbedrag van de bestelling ontvangen te zijn door opdrachtnemer.

§10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

§11. In het geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen, zijn deze slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

§12. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagende overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

§13. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

§14. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

§15. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

§16. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

§17. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient 70% betaald te worden bij ondertekening van de bestelbon en 30% bij de oplevering of de voltooiing ervan.

§18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

§19. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte.

§20. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

§21. Opdrachtgever kan opdrachtnemer niet aansprakelijk stellen voor enige schadevergoeding ontstaan door geleverde diensten en producten van een samenwerkende aannemer. Uitvoering en leveringen van diensten en producten via aannemers lopen steeds in volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de uitvoerende aannemer inclusief gegeven garantievoorwaarden.